INFORMACJA O WEZWANIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI WYEMITOWANYCH PRZEZ DR ZDROWIE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPÓŁCE W ZWIĄZKU Z DEMATERIALIOZACJĄ AKCJI SPÓŁKI


30 września 2020

Stosownie do wymogu art. 16 ust.1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz.1798 ze zm.) – dalej zwana Ustawą – w imieniu Dr Zdrowie Spółka akcyjna siedzibą w Warszawie ul. Kamionkowska 51 (03-812 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010657 (dalej zwaną Spółką) wzywa się akcjonariuszy Dr. Zdrowie Spółka akcyjna do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji/odcinki zbiorowe akcji można składać w siedzibie Spółki adres ul. Kamionkowska 51 (03-812 Warszawa) , w Biurze Zarządu w dni powszednie od godziny 10.00 do 16.00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydawanym akcjonariuszowi.

Jednocześnie informujemy, że niezależnie od niniejszego ogłoszenia akcjonariusze Spółki zostali w sposób właściwy do zwoływania Walnego Zgromadzenia Spółki (wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne) wezwani do składania w Spółce posiadanych przez siebie dokumentów akcji wyemitowanych przez Spółkę.

Ponadto informujemy, że stosownie do postanowień art. 15 ust.1 Ustawy, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Dokumenty akcji wydane przez Spółkę a niezłożone w Spółce stosownie do treści niniejszego wezwania zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie przepisów powołanej ustawy a więc do 1 stycznia 2026 r.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem do złożenia dokumentów akcji Spółki, o którym mowa w art. 16 ust.1 Ustawy.

Prezes Zarządu


Przeczytaj również