Kariera – przetwarzanie danych osobowych

Poniżej znajdują się dwie klauzule informacyjne dla osób:

 1. Rekrutujących się z którymi zawrzemy umowę o pracę,
 2. Rekrutujących się z którymi zawrzemy umowę cywilnoprawną

Prosimy o zapoznanie się z odpowiednią klauzulą informacyjną dotyczącą Twojej sytuacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA – UMOWA O PRACĘ

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest DR ZDROWIE S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kamionkowskiej 51, 03-812 Warszawa. Z Administratorem można skontaktować się pisząc na powyższy adres korespondencyjny lub poprzez wiadomość e-mail  drzdrowie@drzdrowie.pl
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych proszę bez wahania skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  pod adresem: iod@drzdrowie.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
 4. w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 5. w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego,
 6. w razie udostępnienia przez Kandydata innych danych niż wymagane przepisami prawa – na podstawie jego zgody, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w razie udostepnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 7. w  celu  realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w razie udostępnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. f RODO).
 8. w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – na potrzeby uwzględnienia przy przyszłych rekrutacjach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zaś danych o szczególnej kategorii na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 9. w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – do kontaktu z osobami wskazanymi przez kandydata jako udzielające referencji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 10. w zakresie wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w zakresie skierowania na badania medycyny pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b RODO) w celu wypełnienia obowiązku posiadania orzeczenia lekarskiego przed pracownika przed przystąpieniem do pracy;
 11. w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przekazanie nam Pani/ Pana kandydatury, otrzymaliśmy Pani/ Pana dane od firm, które zajmują się rekrutacją na nasze zlecenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 12. w przypadku przekazania nam Pani/ Pana danych osobowych od osoby polecającej Panią/ Pana na dane stanowisko w naszej Spółce początkowo przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, a następnie w celach rekrutacyjnych wskazanych powyżej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

Zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy: „§ 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: 1) imię (imiona) i nazwisko; 2) datę urodzenia; 3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę; 4) wykształcenie; 5) kwalifikacje zawodowe; 6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia. § 2. Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w § 1 pkt 4-6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.” Jest to zakres danych osobowych wymaganych domyślnie – obowiązek podania innych danych może wynikać ze szczegółowych przepisów prawa.

UWAGA: udostępnienie przez kandydata informacji przekraczających minimalny zakres danych regulowany prawem pracy to wyraźne działanie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

 • Co do zasady, Państwa dane osobowe nie są pozyskiwane w sposób inny niż od Państwa. Wyjątkowo, w przypadku Państwa uprzedniej zgody, dane osobowe zostały nam przekazane przez podmioty specjalizujące się w rekrutacji, w ramach systemu poleceń lub przez osoby udzielające referencji. Kategorie pozyskanych danych osobowych to imię, nazwisko, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, historia zatrudnienia oraz inne dane podane przez Państwa w dokumentach aplikacyjnych.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
 • firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne; 
 • firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe;
 • wskazane przez kandydata osoby udzielające referencji (w przypadku kontaktu z zapytaniem o rekomendacje);
 • placówki medyczne prowadzące badania medycyny pracy;
 • firmy świadczące usługi kadrowe.
 • organom państwowym upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w przepisach szczególnych,   
 • podmiotom wspierającym administratora w procesie rekrutacji, w tym dostarczającym systemy informatyczne, za pośrednictwem których proces rekrutacyjny jest prowadzony,
 • podmiotom odpowiedzialnym za ochronę mienia, podmiotom audytorskim, podmiotom świadczącym usługi doradcze, kancelariom prawnym.
 • Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG.

Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO lub na podstawie innych stosownych podstaw prawnych transferu danych poza EOG wymienionych w

Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesiące (chyba że wcześniej zrezygnują Państwo z udziału w procesie rekrutacji), a w razie wyrażenia zgody na udział w dalszych rekrutacjach – przez 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wcześniej wycofają Państwo zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych. W razie uzasadnionej informacji o możliwości wystąpienia roszczeń, dane osobowe będą także przechowywane do upływu terminów ich przedawnienia, chyba że złożą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych. Jeśli dojdzie między nami do zawarcia umowy o pracę, wtedy to przetwarzamy dane na zasadach i przez okresy opisane w odrębnej klauzuli informacyjnej, która zostanie Państwu przedstawiona na etapach procesu zatrudnienia, tj. przez okres zatrudnienia pracownika, a także przez przykładowo okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują inny okres przechowywania dokumentacji pracowniczej).
 • Przysługuje Państwu:
 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych (do informacji o przetwarzaniu i kopii danych). Wyjątek: gdy dostarczenie stałoby w sprzeczności z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, w szczególności z ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy. Sposób realizacji takiego żądania nie może wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych osób, a w szczególności nie może wiązać się z ujawnieniem dotyczących ich danych.
 • Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (uzyskania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego). Wyjątek: gdy dane nie były zebrane od osoby, której dane dotyczą lub przetwarzanie nie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w formie elektronicznej) na podstawie zgody lub umowy z osobą, której dane dotyczą.
 • Prawo do sprostowania swoich danych osobowych (poprawienia nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych). Wyjątek: gdy w wyniku spełnienia żądania uzupełnienia danych, ich zakres stałby się nieadekwatny, tj. zbyt szeroki w stosunku do celów przetwarzania.
 • Prawo do usunięcia swoich danych osobowych (bycia zapomnianym). Wyjątki: gdy przetwarzanie jest niezbędne: do korzystania z prawa wolności wypowiedzi i informacji; do realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego; do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej organizacji; z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego; do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; gdy jest prawdopodobne, że usunięcie danych uniemożliwi lub poważnie utrudni przetwarzanie danych do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (zawieszenia przetwarzania do czasu sprawdzenia poprawności, rozstrzygnięcia sporu lub na żądanie). Wyjątek: gdy dane były przetwarzane zgodnie z prawem, dane nie są potrzebne osobie, której dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, ani nie jest rozpatrywany spór co do prawidłowości danych lub sprzeciw wobec przetwarzania danych.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (zaprzestania przetwarzania danych w konkretnych celach). Składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją. Wyjątek 1: gdy sprzeciw dotyczy przetwarzania opartego na zgodzie, umowie, niezbędnego do wykonania obowiązku prawnego lub zadania w interesie publicznym, lub niezbędnego do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, i innej osoby fizycznej. Wyjątek 2: gdy administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie [imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku + niektóre stanowiska mają dalsze wymogi ustawowe] jest wymagane przepisami prawa, a w pozostałym zakresie – dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych objętych wymogiem ustawowym, Państwa kandydatura zostanie odrzucona.

Jeśli podejmiemy decyzję o Pana/Pani zatrudnieniu, to podanie danych związanych z badaniami medycyny pracy będzie konieczne w celu wypełnienia obowiązków prawnych. Brak podania danych uniemożliwi nam wypełnienie obowiązków prawnych i uniemożliwi dopuszczenie do pracy.

 1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA – UMOWA CYWILOPRAWNA

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest DR ZDROWIE S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kamionkowskiej 51, 03-812 Warszawa. Z Administratorem można skontaktować się pisząc na powyższy adres korespondencyjny lub poprzez wiadomość e-mail drzdrowie@drzdrowie.pl
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych proszę bez wahania skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  pod adresem: iod@drzdrowie.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
 4. w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 5. jeśli przekazujesz nam więcej danych, niż wymagany, przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych – (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zaś co do danych szczególnej kategorii – art. 9 ust. 2 lit. a RODO), wymagamy podania danych w zakresie: imię (imiona) i nazwisko; 2) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę; 3) wykształcenie; 4) kwalifikacje zawodowe; 5) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 6. w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – na potrzeby uwzględnienia przy przyszłych rekrutacjach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), co do danych zwykłych, zaś danych o szczególnej kategorii na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
 7. w  celu  realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w razie udostępnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. f RODO).
 8. w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – do kontaktu z osobami wskazanymi przez kandydata jako udzielające referencji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 9. w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przekazanie nam Pani/ Pana kandydatury, otrzymaliśmy Pani/ Pana dane od firm, które zajmują się rekrutacją na nasze zlecenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 10. w przypadku przekazania nam Pani/ Pana danych osobowych od osoby polecającej Panią/ Pana na dane stanowisko w naszej Spółce początkowo przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, a następnie w celach rekrutacyjnych wskazanych powyżej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 11. Co do zasady, Państwa dane osobowe nie są pozyskiwane w sposób inny niż od Państwa. Wyjątkowo, w przypadku Państwa uprzedniej zgody, dane osobowe zostały nam przekazane przez podmioty specjalizujące się w rekrutacji, w ramach systemu poleceń lub przez osoby udzielające referencji. Kategorie pozyskanych danych osobowych to imię, nazwisko, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, historia zatrudnienia oraz inne dane podane przez Państwa w dokumentach aplikacyjnych.
 12. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
 13. firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne; 
 14. firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe;
 15. wskazane przez kandydata osoby udzielające referencji (w przypadku kontaktu z zapytaniem o rekomendacje);
 16. placówki medyczne prowadzące badania medycyny pracy;
 17. firmy świadczące usługi kadrowe.
 18. organom państwowym upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w przepisach szczególnych,   
 19. podmiotom wspierającym administratora w procesie rekrutacji, w tym dostarczającym systemy informatyczne, za pośrednictwem których proces rekrutacyjny jest prowadzony,
 20. podmiotom odpowiedzialnym za ochronę mienia, podmiotom audytorskim, podmiotom świadczącym usługi doradcze, kancelariom prawnym
 21. Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG.

Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesiące (chyba że wcześniej zdecydują Państwo o rezygnacji z procesu rekrutacji), a w razie wyrażenia zgody na udział w dalszych rekrutacjach – przez 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wcześniej wycofają Państwo zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych. W razie uzasadnionej informacji o możliwości wystąpienia roszczeń, dane osobowe będą także przechowywane do upływu terminów ich przedawnienia, chyba że złożą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych.
 2. Przysługuje Państwu:
 3. Prawo dostępu do swoich danych osobowych (do informacji o przetwarzaniu i kopii danych). Wyjątek: gdy dostarczenie stałoby w sprzeczności z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, w szczególności z ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy. Sposób realizacji takiego żądania nie może wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych osób, a w szczególności nie może wiązać się z ujawnieniem dotyczących ich danych.
 4. Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (uzyskania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego). Wyjątek: gdy dane nie były zebrane od osoby, której dane dotyczą lub przetwarzanie nie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w formie elektronicznej) na podstawie zgody lub umowy z osobą, której dane dotyczą.
 5. Prawo do sprostowania swoich danych osobowych (poprawienia nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych). Wyjątek: gdy w wyniku spełnienia żądania uzupełnienia danych, ich zakres stałby się nieadekwatny, tj. zbyt szeroki w stosunku do celów przetwarzania.
 6. Prawo do usunięcia swoich danych osobowych (bycia zapomnianym). Wyjątki: gdy przetwarzanie jest niezbędne: do korzystania z prawa wolności wypowiedzi i informacji; do realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego; do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej organizacji; z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego; do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; gdy jest prawdopodobne, że usunięcie danych uniemożliwi lub poważnie utrudni przetwarzanie danych do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
 7. Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (zawieszenia przetwarzania do czasu sprawdzenia poprawności, rozstrzygnięcia sporu lub na żądanie). Wyjątek: gdy dane były przetwarzane zgodnie z prawem, dane nie są potrzebne osobie, której dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, ani nie jest rozpatrywany spór co do prawidłowości danych lub sprzeciw wobec przetwarzania danych.
 8. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (zaprzestania przetwarzania danych w konkretnych celach). Składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją. Wyjątek 1: gdy sprzeciw dotyczy przetwarzania opartego na zgodzie, umowie, niezbędnego do wykonania obowiązku prawnego lub zadania w interesie publicznym, lub niezbędnego do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, i innej osoby fizycznej. Wyjątek 2: gdy administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Podanie danych osobowych w zakresie: imię (imiona) i nazwisko; 2) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę; 3) wykształcenie; 4) kwalifikacje zawodowe; 5) przebieg dotychczasowego zatrudnienia w celach zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej jest konieczne w celu przeprowadzania rekrutacji i zawarcia umowy. Brak podania danych uniemożliwi lub znacznie utrudni nam w/w cele. Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub zgody jest w pełni dobrowolne, niemniej brak podania danych osobowych uniemożliwi nam realizację celów, które są przedmiotem tego przetwarzania.
 12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.