DR ZDROWIE S.A.
ul. Kamionkowska 51
03-812 Warszawa

NIP 952-00-08-596
Regon 010785186
KRS 0000010657

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Rejestrowy KRS

Kapitał zakładowy 500 000,00 zł, w całości opłacony

Formularz kontaktowy