Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowegowww.drzdrowie.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
 2. Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem
  danych jest ” DR ZDROWIE ” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
  (03-812), ul. Kamionkowska 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców
  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
  m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010657, o kapitale
  zakładowym 500.000 PLN, NIP: 9520008596, REGON: 010785186, zwana
  dalej ” DR ZDROWIE ” SPÓŁKA AKCYJNA.
 3. Dane osobowe zbierane przez ” DR ZDROWIE ” SPÓŁKA AKCYJNA za
  pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. ” DR ZDROWIE ” SPÓŁKA AKCYJNA dokłada szczególnej staranności do
  poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis
  Internetowy.

§ 2 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz
podstawa prawna

 1. ” DR ZDROWIE ” SPÓŁKA AKCYJNA zbiera informacje dotyczące osób
  fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
  z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu
  działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych
  reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Użytkownikami.
 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
  a) korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie
  Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą
  elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania
  umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1
  lit. b RODO);
  b) korzystania z usługi formularza zgłoszeniowego na stanowisko pracy,
  praktyki lub stażu, w celu wykonania umowy świadczonej drogą
  elektroniczną oraz niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby,
  której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawa prawna:
  niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza
  zgłoszeniowego na stanowisko pracy, praktyki lub stażu oraz
  niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
  dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zaś
  w odniesieniu do danych wykraczających poza wskazane art. 22(1) §
  1 Kodeksu pracy – zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit.
  a RODO).
 3. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik
  podaje następujące dane:
  a) adres e-mail;
  b) imię i nazwisko;
  c) numer telefonu.
 4. W przypadku skorzystania z usługi formularza zgłoszeniowego na
  stanowisko pracy, praktyki lub stażu, Użytkownik podaje następujące
  dane:
  a) adres e-mail;
  b) imię i nazwisko;
  c) numer telefonu.
 5. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Serwisu mogą być pobierane
  dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera
  Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny,
  rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 6. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym
  informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub
  innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie Internetowym.
  Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą
  elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 7. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 8. Przekazanie danych osobowych do ” DR ZDROWIE ” SPÓŁKA AKCYJNA jest dobrowolne.

§ 3 Komu udostępniane lub powierzane są
dane oraz jak długo są przechowywane?

 1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta ” DR ZDROWIE ” SPÓŁKA AKCYJNA przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom ” DR ZDROWIE ” SPÓŁKA AKCYJNA co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
  a) Podmioty przetwarzające. ” DR ZDROWIE ” SPÓŁKA AKCYJNA
  korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie
  na polecenie ” DR ZDROWIE ” SPÓŁKA AKCYJNA. Należą do nich m.in.
  dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający
  systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie
  Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii
  marketingowych;
  b) Administratorzy. ” DR ZDROWIE ” SPÓŁKA AKCYJNA korzysta
  z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami
  ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych
  Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz
  bankowe.
 2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych poza terytorium EOG Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych.
 3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
  a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest
  zgoda, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez „
  DR ZDROWIE ” SPÓŁKA AKCYJNA tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić ” DR ZDROWIE ” SPÓŁKA AKCYJNA i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez ” DR ZDROWIE ” SPÓŁKA AKCYJNA tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla0 roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu Internetowego do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem Internetowym.
 5. W przypadku skierowania żądania ” DR ZDROWIE ” SPÓŁKA AKCYJNA
  udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym,
  w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 4 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez ” DR ZDROWIE ” SPÓŁKA AKCYJNA na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez ” DR ZDROWIE ” SPÓŁKA AKCYJNA produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie Internetowym.
 2. ” DR ZDROWIE ” SPÓŁKA AKCYJNA wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub
  wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci
  urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
  jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych
  z komputerów Użytkowników.
  b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
 1. ” DR ZDROWIE ” SPÓŁKA AKCYJNA wykorzystuje cookies własne w celu:
  a) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do
  tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki
  sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej Serwisu, co
  umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 2. ” DR ZDROWIE ” SPÓŁKA AKCYJNA wykorzystuje cookies zewnętrzne
  w celu:
  a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za
  pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics
  (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
  b) prezentacji na stronach informacyjnych Serwisu mapy wskazującej
  lokalizację biura ” DR ZDROWIE ” SPÓŁKA AKCYJNA, za pomocą
  serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies
  zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
  c) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem
  serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies
  zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
 3. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników
  Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe
  przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego
  niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 4. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych
  przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
  a) przeglądarka Internet Explorer;
  b) przeglądarka Microsoft EDGE;
  c) przeglądarka Mozilla Firefox;
  d) przeglądarka Chrome i Chrome Mobile;
  e) przeglądarka Safari i Safari Mobile;
  f) przeglądarka Opera.
 5. ” DR ZDROWIE ” SPÓŁKA AKCYJNA może gromadzić adresy IP
  Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby
  odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez ” DR ZDROWIE ” SPÓŁKA AKCYJNA przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu Internetowego.
 6. Serwis Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. ” DR ZDROWIE ” SPÓŁKA AKCYJNA nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 5 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.a) Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił ” DR ZDROWIE ” SPÓŁKA AKCYJNA.
  b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
  c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez ” DR ZDROWIE ” SPÓŁKA AKCYJNA zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem ” DR ZDROWIE ” SPÓŁKA AKCYJNA może świadczyć jedynie za zgodą.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa
  prawna: art. 21 RODO.
  a) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw –
  z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec
  przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli „
  DR ZDROWIE ” SPÓŁKA AKCYJNA przetwarza jego dane w oparciu
  o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług ” DR
  ZDROWIE ” SPÓŁKA AKCYJNA, prowadzenie statystyki korzystania
  z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz
  ułatwienie korzystania ze Serwisu Internetowego, a także badanie
  satysfakcji.
  b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania
  komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług,
  będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych
  osobowych, w tym profilowania w tych celach.
  c) Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i ” DR ZDROWIE ” SPÓŁKA AKCYJNA nie będzie miał innej podstawy prawnej doprzetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) –
  podstawa prawna: art. 17 RODO.
  a) Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych
  danych osobowych.
  b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały
  zebrane lub w których były przetwarzane;
  b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były
  przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
  c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach
  marketingowych;
  d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się
  z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie
  Państwa członkowskiego, któremu ” DR ZDROWIE ” SPÓŁKA
  AKCYJNA podlega;
  f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług
  społeczeństwa informacyjnego.
  c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku
  z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, ” DR ZDROWIE „
  SPÓŁKA AKCYJNA może zachować pewne dane osobowe w zakresie,
  w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub
  obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku
  wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa
  członkowskiego, któremu podlega ” DR ZDROWIE ” SPÓŁKA AKCYJNA.
  Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię,
  nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów
  rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług „
  DR ZDROWIE ” SPÓŁKA AKCYJNA, czy też dodatkowo adresu
  zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które
  to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń
  związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art.
  18 RODO.
  a) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego
  danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia
  uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług,
  z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. ” DR ZDROWIE ” SPÓŁKA AKCYJNA nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
  b) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
  a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ” DR ZDROWIE ” SPÓŁKA AKCYJNA ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
  b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
  c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizujeAdministrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
 5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
  a) Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
  a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
  a) Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.
 7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
  a) Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 8. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, ” DR ZDROWIE ” SPÓŁKA AKCYJNA spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – ” DR ZDROWIE ” SPÓŁKA AKCYJNA nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 9. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 10. Użytkownik ma prawo żądać od ” DR ZDROWIE ” SPÓŁKA AKCYJNA
  przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.
 11. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym ” DR ZDROWIE ” SPÓŁKA AKCYJNA poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:
  iod@drzdrowie.pl
 3. Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2022 r.